ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА
1. ФеренцЛендак-директор
2. РајићРадослав-наставникмузичкекултуре
3. ГорданаКанкараш-педагог
4. МаријанаКаљевић-психолог
5. ЂорђоПеруничић-секретаршколе
6. ЈелицаЂуровић-професорразредненаставе
7. КристинаГолубовић-професорликовнекултуре
8. СнежанаПувача-наставникразредненаставе
9. ЉиљанаВагић- наставникфизике
10. БранкоЖежељ-професорфизичкогваспитања
11. СаљаЧупић – представникСветародитеља
12. ВасилијеГачевић-представникУченичкогпарламента

ТИМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
1.Ирена Павлик -професорразредненаставе
2. OливераСвитић-професоргеографије
3. ГорданаКанкараш-педагог
4.Мирјана Рајић -представникУченичкогпарламента
5. РадмилаАчански-представникШколскогодбора
6. МаринаЏувер-представникСаветародитеља

ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
1 .ФеренцЛендак-директор
2. ГорданаКанкараш-педагог
3. МаријанаКаљевић-психолог
4. НаташаШаранчић -професорразредненаставе
5. СветланаМајски-професорсрпскогјезика
6. Пејановић-представникУченичкогпарламента
7. МаринаШупица-представникСаветародитеља

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
1. ФеренцЛендак-директор
2. МаријанаКаљевић-психолог
3. ГорданаКанкараш-педагог
4. СветланаМајски-професорсрпскогјезика
5. БиљанаБајчетић-професорразредненаставе

ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
1. ГорданаКанкараш-педагог
2. СнежанаПувача-професорразредненаставе
3. ДанијелаПољаковић-наставникматематике
4. НаталијаКукољ-Прокић-наставникинформатике

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. СнежанаЛучић- професорразредненаставе
2. ГорданаКанкараш – педагог
3. БранкоМилосављев – вероучитељ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
1. МаријанаКаљевић- психолог
2. КанкарашГордана- педагог
3. ЉиљанаВагић– наставникфизике
4. БојанСамац– професорматематике
5. МајаМандић–професоренглескогјезика
6. ГоранВлаховић – професористорије