СТРУЧНИ ТИМОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.ГОДИНУ

 

ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

1.Ференц Лендак-директор
2.Радослав Рајић – наставник музичке културе
3.Гордана Канкараш-педагог-координатор
4.Маријана Каљевић-психолог
5.Ђорђо Перуничић-секретар школе
6.Бранко Жежељ-професор физичког васпитања
7.Дубравка Јурић-наставник разредне наставе
8.Љиљана Вагић- наставник физике
10.Молнар Александра- представник родитеља
11.Жујовић Михајло -представник Ученичког парламента

 

ТИМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

1.Ференц  Лендак – директор школе
2.Данијела Пољаковић-наставник математике-координатор
3.Гордана Канкараш-педагог
4.Тунић Теодора -представник Ученичког парламента
5.Данијела Пољаковић – представник школског одбора
6.Јелена Пејин – савет родитеља
7.Маја Мандић– наставник енглеског  језика

 

ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

1.Ференц Лендак-директор
2.Гордана Канкараш-педагог
3.Маријана Каљевић-психолог
4.Биљана Бајчетић -професор разредне наставе-координатор
5.Кристина Голубовић-професор ликовне  културе
6.Петар Крстоношић-представник Ученичког парламента
7.Тања Киш –представник Савета родитеља
8.Биљана Бајчетић –представник  Школског одбора

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

1.Ференц Лендак-директор
2.Маријана Каљевић-психолог
3.Гордана Канкараш-педагог-координатор
4.Маријана Љумовић-наставник српског језика
5.Јелица Ђуровић -професор разредне наставе

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

1.Гордана Канкараш-педагог
2.Ивана Павков -професор историје-координатор
3.Оливера Свитић-наставник географије
4.Љиљана Вагић – наставник физике
5.Ирена Павлик – наставник разредне наставе

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

1.Тања Терзић- професор разредне наставе
2.Ивана Павков-наставник историје
3.Наташа Шаранчић- професор разредне наставе
4.Драгица Драгаш- професор разредне наставе
5.Биљана Бајчетић- професор разредне наставе-координатор

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

1.Маријана Каљевић- психолог-координатор
2.Канкараш Гордана- педагог
3.Кристина Голубовић-наставник
4.Данијела Пољаковић – наставник
5.Светлана Мајски- наставник
6.Снежана Пувача – професор разредне наставе

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

1.Злата Цвијовић-натавник биологије
2.
Љиљана Марцикић-учитељ-координатор
3.
Горан Влаховић -наставник историје
4.
Дејан Влашкалић – наставник

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

1.Ференц Лендак-директор
2.Маријана Каљевић- психолог
3.Гордана Канкараш- педагог
4.Биљана Бајчетић – наставник разредне наставе
5.Наташа Шаранчић – наставник
6.Светлана Мајски– наставник-координатор
7.Маријана Љумовић – наставник

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум чине: директор школе, педагог, психолог и руководиоци стручних већа.

За ову школску годину чланови Педагошког колегијума су:

 Гордана Канкараш – педагог
 Маријана Каљевић– психолог
 Ференц Лендак– директор школе
 Јелица Марас– руководилац стручног већа за разредну наставу
 Душица Гак-руководилац стручног већа за српски језик
 Маја Мандић– руководилац стручног већа за језике
 Горан Влаховић– руководилац стручног већа за друштвене науке
 Јела Павков – руководилац стручног већа за природне науке
 Бранко Жежељ – руководилац већа за ликовну и музичку културу, физичко васпитање
 Наталија Кукољ Прокић-руководилац актива за техничко и информатичко образовање