СТРУЧНИ ТИМОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

 1. Ференц Лендак-директор
 2. Рајић Радослав-наставник музичке културе
 3. Гордана Канкараш-педагог
 4. Маријана Каљевић-психолог
 5. Ђорђо Перуничић-секретар школе
 6. Јелица Ђуровић-професор разредне наставе
 7. . Бранко Жежељ-професор физичког васпитања
 8. Снежана Пувача-наставник разредне наставе
 9. Љиљана Вагић- наставник физике
 10. Зорица Јурић – представник Света родитеља
 11. Даница Шепић -представник Ученичког парламента
 12. Александра Потпара- представник Школског одбора

 

ТИМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

 1. Ференц Лендак – директор школе
 2. Oливера Свитић-професор географије
 3. Гордана Канкараш-педагог
 4. Ива Цмиљанић-представник Ученичког парламента
 5. Радмила Ачански-представник Школског одбора
 6. Оливера Крстоношић -представник Савета родитеља
 7. Тања Терзић– наставник енглеског језика

 

ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 1. Ференц Лендак-директор
 2. Гордана Канкараш-педагог
 3. Маријана Каљевић-психолог
 4. Наташа Шаранчић -професор разредне наставе
 5. Светлана Мајски-професор српског језика
 6. Димитрије Рајић.-представник Ученичког парламента
 7. Милена Будимчев -представник Савета родитеља

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Ференц Лендак-директор
 2. Маријана Каљевић-психолог
 3. Гордана Канкараш-педагог
 4. Светлана Мајски-професор српског језика
 5. Биљана Бајчетић-професор разредне наставе

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 1. Гордана Канкараш-педагог
 2. Кристина Голубовић-професор ликовне културе
 3. Данијела Пољаковић-наставник математике
 4. Наталија Кукољ-Прокић-наставник техничког и информатичког образовања
 5. Љиљана Вагић – наставник физике

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 1. Снежана Лучић- професор разредне наставе
 2. Гордана Канкараш – педагог
 3. Бранко Милосављев – вероучитељ

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

 1. Маријана Каљевић- психолог
 2. Канкараш Гордана- педагог
 3. Злата Цвијовић-наставник
 4. Светлана Мајски – наставник
 5. Наталија Кукољ Прокић – наставник

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Чланови тима:

 1. Злата Цвијовић-натавник биологије
 2. Љиљана Марцикић-учитељ
 3. Радослав Рајић-наставник музичке културе
 4. Гордана Канкараш-педагог

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 1. Ференц Лендак-директор
 2. Маријана Каљевић- психолог
 3. Гордана Канкараш- педагог
 4. Душица Гак – наставник
 5. Бојан Самац – наставник
 6. Наталија Кукољ-Прокић – наставник
 7. Љиљана Ланчушки – наставник

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум чине: директор школе, педагог, психолог и руководиоци стручних већа.

За ову школску годину чланови Педагошког колегијума су:

 1. Гордана Канкараш – педагог
 2. Маријана Каљевић– психолог
 3. Ференц Лендак– директор школе
 4. Драгица Драгаш– руководилац стручног већа за разредну наставу
 5. Душица Гак-руководилац стручног већа за српски језик
 6. Александар Бијелић– руководилац стручног већа за језике
 7. Горан Влаховић– руководилац стручног већа за друштвене науке
 8. Љиљана Вагић– руководилац стручног већа за природне науке
 9. Бранко Жежељ – руководилац већа за ликовну и музичку културу, физичко васпитање
 10. Наталија Кукољ Прокић -руководилац актива за техничко и информатичко образовање