Правилник о заштити података о личности

Критеријуми праћења напредовања и оцењивања

Правилник о упису ученика у средњу школу

Правилник о оцењивању ученика у ОШ “20. октобар“ Сивац – (25.05.2019. год.)

Правилник о начину регулисања изостанака ученика ОШ “20.октобар“ Сивац

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и запослених

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем

Статут ОШ “20. октобар“ Сивац

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања

Наставни програм за шести разред основног образовања и васпитања

Измена наставног плана и програма за пети разред основног образовања и васпитања

Наставни програм за пети разред од 2017. год.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Планиране мере откањања физичких и комуникацијских препрека (индивидуализовани начин рада) у предшколској установи, односно школи

Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Захтев комисији за процену потреба за пружањем додатене образовне, здравествене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене (Образац број 1)

Мишљење члана Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику (Образац број 2)

Мишљење Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику (Образац број 3)

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику

Правилник о стручном усавршавању у ОШ “20 октобар“ Сивац 2014/15.

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању