Јавна набавка – активна електрична енергија (шифра: 09310000)