Јавна набавка – активна електрична енергија шифра из Општег речника набавки 09310000, електрична енергија 14.03.2017. год.
14. март 2017.
Међународно такмичење „Кенгур без граница“
16. март 2017.