Јавна набавка – активна електрична енергија шифра из Општег речника набавки 09310000, електрична енергија 14.03.2017. год.

Час одељенског старешине у 7-2, тема – Наркоманија
13. март 2017.
Међународни Дан река
14. март 2017.